Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Realizacje

ENEVI 1 (Ukraina)


Inwestuj w energię odnawialną na Ukrainie

Opis projektu

ENEVI to projekt inwestycyjny charakteryzujący się obecnie największą rentownością spośród dostępnych na rynku inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Projekt ENEVI jest efektem poszukiwań nowych rynków dla rozwoju branży odnawialnych źródeł energii. Ukraina okazała się najlepszym z możliwych rozwiązań i za jej wyborem stoją najwyższe w Europie taryfy gwarantowane, lokalizacja przy granicy z Polską oraz możliwość prawnego zabezpieczenia inwestycji. ENEVI to biznes dla wszystkich pasjonatów rynku OZE, którzy szukają atrakcyjnych alternatyw inwestycyjnych generujących optymalne stopy zwrotu i będących jednocześnie realnym wsparciem ochrony środowiska.

Przesłanki rozwoju energetyki wiatrowej na Ukrainie

W grudniu 2016 roku rząd w Kijowie opublikował Strategię Energetyczną Ukrainy do 2035 roku. Zgodnie z założeniem udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym ma wzrosnąć z 5,7% w 2015 roku do 11% w 2025 roku, a w roku 2035 do 21,9%. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie inwestorów szeregiem ułatwień w procesach administracyjnych, korzystnymi zapisami w prawie energetycznym Ukrainy oraz gwarantowanymi taryfami na sprzedaż ”zielonej energii”. W związku z tym Ukraina staje się bardzo atrakcyjnym rynkiem z ogromnym potencjałem wzrostu.

Od dłuższego czasu przyglądaliśmy się rozwojowi tego rynku, a w styczniu 2017 zapadła decyzja o realizacji projektu farmy wiatrowej o mocy do 14 MW w miejscowości Dobrosin w obwodzie lwowskim. W projekcie będą zastosowane turbiny GE 77sl o mocy 1,5 MW oraz Vestas V90 o mocy 3 MW. Gwarantowane stawki sprzedaży ”zielonej energii” na Ukrainie pozwolą osiągnąć rentowność przekraczającą kilkanaście procent rocznie.

Parametry projektu:

Spółka zarządzająca: ENEVI S.A.
Lokalizacja: Ukraina, Dobrosin, obwód lwowski
Turbiny: 1 szt GE 77 sl 1,5 MW + 1 szt Vestas V90 3MW
Przyłącze: GPZ Dobrosin
Zakończenie budowy: 3-4Q 2020
Finansowanie inwestycji: Inwestycja realizowana bez kredytu bankowego z kapitału własnego

Kluczowe czynniki inwestycji:

 

 • Nabywając udziały Inwestor staje się właścicielem aktywa umożliwiającego generowanie optymalnych dla projektu stóp zwrotu, które w razie potrzeby może być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym oraz podlega dziedziczeniu
 • Wykorzystując efekt synergii i działając w oparciu o sprawdzony model biznesowy, Inwestor może zarabiać na produkcji zielonej energii. Rolą ENEVI S.A. jest zebranie wielu inwestorów w spółce celowej i zarządzanie projektem oraz wszelkimi kwestiami administracyjnymi przez cały okres pracy turbin
 • Na mocy aktu notarialnego Inwestor staje się współwłaścicielem całego majątku spółki, którego wartość znacząco rośnie wraz z postępem projektu i nie jest obciążona żadnymi zastawami, gdyż inwestycja jest realizowana bez udziału banku
 • W modelu biznesowym ENEVI S.A. Inwestor może stać się współwłaścicielem elektrowni wiatrowej nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Wszelkie koszty w trakcie trwania projektu zostały uwzględnione w cenie udziałów
 • Bezpieczeństwo inwestycji gwarantuje forma prawna przedsiębiorstwa i polski Kodeks Spółek Handlowych. Pełną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki Celowej ponosi wyłącznie sama spółka i jej zarząd
 • W pierwszym etapie projektu farmy wiatrowej zostaną zastosowane turbiny największych światowych producentów (GE i VESTAS)

Państwowe gwarancje

Interesy polskich Inwestorów, chronione są przez obowiązujące na Ukrainie przepisy prawa oraz umowy międzynarodowe. Należą do nich: ustawa o działalności inwestycyjnej z 18 września 1991 r. oraz ustawa o trybie inwestycji zagranicznych z 19 marca 1996 r., a także umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 12 stycznia 1993 r.

Zgodnie z przepisami tych aktów prawnych inwestorzy zagraniczni posiadają szerokie prawa i gwarancje państwowe, m.in.:

 • równe traktowanie inwestorów krajowych i zagranicznych wobec stosowanych przepisów prawnych;
 • inwestycje zagraniczne na Ukrainie nie podlegają nacjonalizacji;
 • stabilność przepisów prawnych – w przypadku ich zmiany na niekorzyść inwestora zagranicznego ma on możliwość wnioskować o zastosowanie gwarancji, w przeciągu 10 lat od wejścia w życie nowych przepisów;
 • transfer zysków, dochodów i innych środków uzyskanych w wyniku realizacji inwestycji zagranicznych;
 • dodatkowo wszystkie inwestycje w energetykę zabezpieczone są umowami międzynarodowymi, m.in. traktatem Europejskiej Karty Energetycznej.

Źródło: www.rp.pl

Kalkulacja zysku

Cena za 1 udział (min. 10 udziałów):5 500 zł

Roczna dywidenda:16.60 %

Cena za 1 udział (VIP – min. 60 udziałów):5 000 zł

Roczna dywidenda:18.25 %

 

Roczne przychody spółki

produktywność GE 77sl:3 150 MWh

taryfa gwarantowana:67.90 EUR/MWh

produktywność VESTAS V90:5 250 MWh

taryfa gwarantowana:101.80 EUR/MWh

suma:3 217 841 zł

 

Roczne koszty spółki

utrzymanie w ruchu:120 000 zł

ubezpieczenie:30 000 zł

dzierżawa:30 000 zł

podatek od nieruchomości:70 000 zł

zużycie EE na własne potrzeby:6 000 zł

koszty bilansowania:37 000 zł

koszty administracyjne:50 000 zł

suma: (kurs 4,3 PLN/EUR)343 000 zł

 

Roczny zysk spółki

zysk spółki brutto:2 874 841 zł

łączne koszty księgowe:343 000 zł

podatek CIT 9%:227 866 zł

zysk netto:2 646 975 zł

 

Kwota do podziału

liczba udziałów:2 900

kwota do podziału:2 646 975 zł

kwota na udział:912.75 zł

 

Szacowana kwota rocznej dywidendy

liczba udziałów:10

kwota dywidendy:9 127.5 zł

liczba udziałów:60

kwota dywidendy:54 765 zł

Proces inwestycyjny

2015 Powołanie spółki celowej
1Q 2017 Zakup turbiny GE
2Q 2017 Powołanie spółki celowej na Ukrainie
2-3Q 2017 Pozyskanie praw do lokalizacji w miejscowości Dobrosin na Ukrainie
1-4Q 2018 Pozyskanie kapitału
Podwyższenia kapitału i objęcia udziałów
3Q 2018 – 4Q 2019 Prace budowlane (drogi, place manewrowe, fundamenty pod turbinę GE)

2Q 2020

Transport turbiny GE na Ukrainę oraz jej montaż i uruchomienie
2Q 2020 Zakup turbiny VESTAS
3-4Q 2020 Prace budowlane (fundamenty pod VESTAS)
4Q 2020 Transport turbiny VESTAS
4Q 2020 Montaż i uruchomienie turbiny VESTAS
Czerpanie korzyści w postaci dywidendy

Historia inwestycji

Styczeń 2020 - Podpisanie umowy na sprzedaż energii. Zakończenie prac związanych z palowaniem. W trakcie opracownia koncepcji podłączenia perwszego etapu.
Luty 2020 - Realizacja prac związanych z wykuwaniem ringów.

Zakończenie testów wytrzymałościowych pali fundamentowych z pomyślnym wynikiem. Trwają prace prowadzące do wylania chudego betonu i postawienia fundamentów. Poświęcenie terenu przez lokalnego popa.

Maj 2020 - Transport ringu fundamentowego na Ukrainę.

Przeprowadzono odprawę celną ringu fundamentowego który został przetransportowany do przejścia granicznego.

*Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. Informacja dotyczy przystąpienia do spółki celowej zarządzającej inwestycją terminową. Ostateczna wysokość zysku zależy od modelu współpracy i została określona na podstawie warunków aktualnych na dzień 16.04.2019r. Szczegółowe warunki naliczania, wypłaty zysku, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy dostępne na stronie www.pracownia-finansowa.pl oraz udostępniane po kontakcie z przedstawicielami Pracowni Finansowej.

Zobacz aktualną ofertę

10.10 godz. 20:00